utorak, 1. siječnja 2013.

O BESPRAVNOJ SJEČI ŠUMA - Informacija MUP-aU nekoliko navrata sam pisao o devastacijama, i bespravnoj sječi naših šuma, prizivajući akciju predstavnika  općinskih vlasti,  i šire društvene zajednice!..

Pretražujući sadržaje brodskih portala, na sajtu ''Naš grad'' pronašao sam zanimljiv članak, koji djelomično daje prikaz poduzetih mjera na području CJB Doboj.
Iako preduzete mjere niti izbliza ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu i potrebama za  češćim i detaljnijim kontrolama, posebno prometa ogrjevnog drveta, raduje saznanje o spremnosti vlasti da se stane na kraj nemilosrdnim devastacijam šumskog blaga.

Naime, podaci iz izvještaja jasno ukazuju da su to rezultati poduzetih mjera predstavnika MUP-a na temelju planiranih aktivnosti, i prikupljenih informacija u suradnji sa građanima.
Zato vas, sve vlasnike šuma pozivam da uočene štete prijavljujete u MUP, i pokušate spasiti što se spasiti dade, jer evidentno postoji spremnost, da se ovim negativnim pojavama konačno stane na kraj!

(preuzeto sa sajta ''Našgrad.com'')
''Izuzeto ukupno 381,63 m3 ogrevnog drveta 
U cilju sprečavanja bespravne sječe i prometa drvnih sortimenata na području bezbjednosne nadležnosti CJB Doboj, policijske stanice opšte nadležnosti i policijske stanice za bezbjednost saobraćaja iz sastava CJB Doboj, u periodu od 10. oktobra do 10 decembra tekuće godine, provele su regionalnu akciju tokom koje je na kategorisanim i nekategorisanim putevima kontrolisan veći broj vozila kojim se prevoze drvni sortimenti, kao i lokacije na kojima se vrši prodaja ili su pogodni sa lagerovanje ogrevnog drveta.

Tokom akcije izuzeto je ukupno 381,63 m3 ogrevnog drveta, koje je najvećim djelom posječeno u šumama kojim gazduju šumska gazdinstva. Prema načinu izvršenja i količini otuđenih drvnih sortimenata, u 21-om slučaju krivično-pravna radnja imala je obilježje krivičnog djela šumske krađe i protiv njihovih izvršilaca Okružnom tužilaštvu Doboj podneseni su izvještaji o počinjenom krivičnom djelu. Ostali slučajevi (51) odnose se na prekršaje iz Zakonom o šumama i Zakona o prekršajima RS, čije je sankciosanje u nadležnosti šumskog gazdinstva.

Najveći broj drvnih sortimenata izuzet je tokom kontrole saobraćaja, kao i zaticanjem oborenih stabala na licu mjesta, gdje su u određenom broju slučajeva zaticana i lica koja su vršila bespravnu sječu šume. Najveći broj drvnih sortimenata izuzet je na području opština: Brod (69,88m3 ), Šamac (52,5m3) i na području koje pokriva PS Doboj (241,51m3 ).

Navedene aktivnosti provedene su u saradnji sa nadležnih šumskim gazdinstvom, kao i na osnovu prikupljenih operativnih saznanja do kojih je policija došla saradnjom sa građanima.

CJB Doboj će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim ciljanim aktivnostima na sprečavanju bespravne sječe i prometa drvnih sortimenata na području svih deset opština za koje je operativno nadležan. Preuzeo sa stranica MUP-a''.

Nema komentara: